Z historie hradu Zvíkov

Místo, kde v současné době stojí hrad Zvíkov bylo vyhledávané již od dávných dob. Osídlení je dokonce doloženo už v době bronzové. Přibližně v šestém století před naším letopočtem se tady usadili Keltové a vybudovali malé a dobře chráněné hradiště. V prvním století před naším letopočtem byste zde našli prosperující oppidum malého rozměru, za kterého zůstaly jenom mohutné valy a zbývající část byla zničena stavebními pracemi ve středověku.

Malý pevný hrad začal vznikat v první polovině 13. století a byl dokončen za panování Přemysla Otakara II. V roce 1306 vymřeli Přemyslovci po meči a hrad získal Jindřich z Rožmberka. Rožmberkové se ve třicátých letech 15. století postarali o přistavění nového dělostřeleckého opevnění. Hrad čekala sláva za panování Karla IV. Hrad byl opraven a panovník tady i rád pobýval. Jakmile přestal sloužit jako dočasná úschovna korunovačních klenotů, snižoval se jeho význam a docházelo k častému střídání majitelů. Během husitských válek došlo roku 1429 k obléhání Tábory, ale dobytí se nekonalo. V roce 1437 získal hrad Oldřich z Rožmberka a styl královského hradu se držel až do poslední třetiny 16. století. Následně byl prodán pánům ze Švamberka.

Švamberkové získali již chátrající hrad a pustili se do částečných renesančních úprav, přičemž nenarušili původní charakter objektu. Vnější stěny obdržely sgrafitovou výzdobu a také vznikla zahrada. Pevnostní systém odolal útočníkům za třicetileté války, ale hradní posádka se vzdala v roce 1622. Vniklo sem císařské vojsko a postaralo se o zpustošení a vyrabování.

V roce 1623 se stali majiteli Eggenberkové. V roce 1719 vymřeli a panství přešlo do vlastnictví Schwarzenbergů. K rozsáhlým zajišťovacím pracím došlo až po rozdělení rodu na dvě větve. Začalo se s opravou kaple a pozdně gotických maleb. V roce 1829 se zřítila Nová brána a následoval sesuv části paláce nad řekou. Díky špatnému stavu hradu se přistoupilo v roce 1880 k rekonstrukci královského paláce a hradeb. Stavební práce byla dokončena na konci 19. a začátkem 20. století. Pokud se na stavbu zadíváte pozorně, můžete se podívat na původní kamenné prvky – mají narůžovělou barvu a rozeznáte je od nověji vsazených. Schwarzenbergové vlastnili hrad až do roku 1948.

Do hradu se původně vstupovalo Železnou branou na severu. Najdete ji vsazenou do obranných zdí. Dříve se zavírala železným hřebenem, ten byl v roce 1710 odstraněn. Vedle této brány měli svou komoru kat a vrátný. Vedle stojí Červená věž ze 13. století o čtverhranném půdorysu.

Před napuštěním Orlické přehrady se pod hradem nacházel hluboký kaňon a hrad byl dominantou vysoké skály. Po vzniku Orlické přehrady dosáhla hladina takřka k základům a podhradí bylo částečně zatopené. Dominantní poloha hradu Zvíkov byla pryč.

Od roku 1950 je hrad státním majetkem a byl prohlášen národní kulturní památkou.

     Kudy k nám?

    Náhled fotogalerie 1077-8 42869970 13240523 41984100